Home:  nilsolof.se 

 

                                              

 


Startsida     Produkter     EFT     Mer terapi     Rösterna...     Psi-spåret

Verktygslådan     Ord och bilder     Böcker     Länkar

 

Alternativa terapimetoder

 

 

 

"Alternativa metoder" är sådana som inte är officiellt godkända och rekommenderade av vederbörande myndighet. Alla terapier är ju alternativa i början. Det krävs då att någon vågar börja... 

Artikeln här nedan handlar om en grupp sådana metoder, som kallas meridianterapier, och där särskilt EFT. 

(Min video om EFT finner du nedtill på produktsidan.)

Min metod inom psykoterapi kan kallas "eklektisk", vilket innebär att jag söker sådant som fungerar, oavsett från vilken troslära eller tradition det kommer. Ett exempel på en ganska udda metod, som ändå är till glädje för många, beskrivs här. Ett urval strategier som bygger på "tankens kraft" finns här

En artikel om EFT ur tidskriften Sökaren år 2000 finns här.  

En artikel 2010 om EFT, särskilt för behandling av fobier, finns här.  Uppföljning 2011 finns här.

 

____________________________________________________________________________________________________

Innehållet i följande artikel presenterades vid konferensen 
Psykiatrins grunder – värderingar, människosyn och kunskapsbas
i Örebro 23-24 oktober 2002. 

 

Alternativa psykoterapimetoder i psykiatrin 

EFT:  En form av fokuserad akupressur 

Nils-Olof Jacobson  

Bakgrund 

Akupunktur  

Akupunktur har numera flera användningsområden inom sjukvården. Främst används den vid behandling av smärta, men även för vissa sjukdomstillstånd. Under behandlingen vilar patienten en stund med nålar i bestämda punkter och kan låta tankarna vandra efter behag. Den klassiska akupunkturen bygger på den gamla kinesiska läran att det i kroppen finns kanaler för livsenergi, vilka kallas meridianer. På huden finns längs meridianerna så kallade akupunkter. Genom att stimulera dessa anser sig akupunktören kunna påverka energiflödet i meridianerna. Man har visat samband mellan stimulering av specifika akupunkter och aktivitet i bestämda hjärncentra 
(1).

Akupunkter kan stimuleras på andra sätt än med nålar. Akupressur innebär att stimulera punkterna med massage, tryck eller annan beröring. Även under de vanliga formerna av akupressur kan patienten tänka på vad som helst.  

Fokuserad akupressur  

Sedan omkring 1980 finns metoder för behandling av vissa psykiska besvär, där akupunkter stimuleras samtidigt med att personen mentalt fokuserar på det aktuella besväret. Stimuleringen sker genom att massera, trycka eller knacka på akupunkterna. Dessa metoder kallas därför fokuserad akupressur. Eftersom metoderna bygger på läran om meridianer kallas de också meridianterapier eller meridianbaserade psykoterapier. (Klassisk akupunktur är ju också en meridianterapi, men benämningen används mest för dessa nya former av psykoterapi.)

Jag diskuterar här erfarenheter av en form av fokuserad akupressur för behandling av psykiska besvär med det engelska namnet Emotional Freedom Techniques (EFT), på svenska Energi-Frigörande Träning.

Metod

Utveckling  

Fokuserad akupressur uppfanns 1979 av den amerikanske psykologen Roger Callahan. Han studerade akupunkturläran och fick en impuls att hos en patient med en långvarig och svår fobi stimulera en viss akupunkt genom att knacka lätt på den. Därvid upphörde patientens ångest momentant, och hon förblev fri från fobin. (2)

Under de följande åren utformade Callahan tankefältsterapi (Thought Field Therapy, TFT) där olika kombinationer av akupunkter används vid olika besvär. Den elementära metodiken är lätt att lära, men metoden blir komplicerad och svår för den terapeut som vill gå vidare till mer avancerade stadier. TFT har förblivit en kontroversiell metod (3).

En av Callahans lärjungar, Gary Craig, prövade att förenkla TFT. Han utformade från 1994 en metod där samma kombination av akupunkter användes vid olika besvär, och menade att detta fungerar lika bra. Craig kallade sin metod Emotional Freedom Techniques, EFT (4). Andra terapeuter har senare utvecklat egna varianter av EFT.  

Klinisk metod för EFT  

En patient med t.ex. hissfobi tänker på att åka hiss, och kan gradera det obehag han därvid upplever på en SUD-skaIa (Subjective Units of Discomfort) mellan 0 - 10. Enligt en bestämd procedur stimuleras vissa akupunkter medan patienten tänker på hissåkande. Behandlingen kan utövas av terapeuten. Det vanligaste är dock att terapeuten visar, och patienten gör efter. I lyckade fall minskar SUD till 0 under övningen, vilket sedan prövas i den verkliga situationen. 

Det är viktigt att före övningen bestämma vilket problem, eller vilken aspekt av problemet, som ska behandlas. Övningen kan behöva upprepas för olika aspekter av problemet. Problemet bör beskrivas så specifikt som möjligt, liksom den förändring man vill uppnå. Beskrivningen av både problemet och den önskade förändringen bör göras med så stark känsloladdning som möjligt.

 

Likheter med andra terapiformer  

EFT har likheter med den sedan 1960-talet etablerade metoden systematisk desensibilisering, SD (5). I SD har man gjort upp en hierarki av ångestframkallande föreställningar, som patienten tänker på och samtidigt övar avslappning tills ångesten upphör. I EFT används stimulering av akupunkter i stället för avslappning. Typiskt är att övningen av patienten upplevs avspännande; ibland går patienten in i ett djupt avslappnat tillstånd. SD kan ta lång tid; i lyckade fall av EFT lindras ångestnivån snabbt.

EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) uppfanns 1987 av den amerikanska psykologen Francine Shapiro (6). Liksom Callahan utvecklade hon sin terapimetod efter en tillfällig iakttagelse. EMDR är en till viss del accepterad behandlingsmetod för posttraumatisk stress. Vid EMDR fokuserar man också på traumat eller problemet vid behandlingen. Vid EMDR ingår ögonrörelser i sidled som en viktig del av metoden. Ögonrörelser används också i TFT. De följde med till de tidiga versionerna av EFT, men numera anser många terapeuter dem onödiga. När patienten fokuserar på traumat i EMDR kan ångestnivån stiga betydligt. Flera former av beteendeterapi innebär också att patienten ska utsätta sig för det ångestprovocerande stimulit och acceptera ångesten därvid. Vid EFT är det viktigt att kunna fokusera på problemet utan stark ångest. Det finns olika strategier för att uppnå detta, bland annat att vid varje omgång av övningen fokusera på endast en begränsad aspekt av traumat eller problemet. Själva stimuleringen av akupunkterna anses ha en avspännande verkan.

 

Kliniska erfarenheter

Personlig bakgrund  

I mitt arbete som psykiater har jag varit särskilt intresserad av att finna och utveckla praktiska verktyg för patienter att använda som "hjälp till självhjälp". Jag har t.ex. utformat hjälpmedel för avslappning och kognitiv ångesthantering som skrifter eller kassettband. Med den bakgrunden var det naturligt att jag blev intresserad av EFT. Jag lärde först TFT och prövade denna metod. Den är enkel i början, men blir snart allt mer komplicerad. EFT är mycket enklare att utföra både för terapeut och patient. Mina resultat med EFT blev från början bättre än med TFT.

EFT i praktiken  

EFT har erbjudits motiverade patienter som tillägg till övrig behandling för främst situationsutlöst ångest, posttraumatiska reaktioner och spänningsbetingade besvär. Somliga patienter har på kort tid uppnått förbluffande goda resultat som synes vara bestående. Flera patienter med specifika fobier har i en enda session blivit fria från besvär. Vanligen behövs längre övning. Resultaten därvid är i hög grad beroende på patientens motivation att öva på egen hand.

Metodens grunder är enkla att lära. När man väl har lärt proceduren tar den bara ett par minuter att utföra, vilket kan behöva upprepas åtskilliga gånger under dagen. Patienter uppskattar att de själva kan använda proceduren. Liksom vid kognitiv terapi kan terapeut och patient uppleva arbetet som ett gemensamt forskningsprojekt.

Terapeuter som använder EFT, liksom andra självhjälpsmetoder, behöver motivera patienterna att använda metoderna och följa upp att de tränar på rätt sätt. Patienten behöver läras att beskriva problemet så att det "känns rätt". Då kan patienten fokusera mer specifikt och uppleva större ångestlindring. Terapeuten behöver anpassa metoden flexibelt till patientens personliga reaktionssätt och önskemål.  

Diskussion  

Att lära en alternativ metod

Att lära en etablerad form av psykoterapi som t.ex. kognitiv terapi innebär att delta i en officiellt sanktionerad utbildning med teori, praktik och handledning. Att bli intresserad av och vilja lära en alternativ metod som EFT är en helt annan situation, där terapeuten väsentligen är hänvisad till sitt eget initiativ. Det kanske inte finns någon tillgänglig handledare som behärskar eller ens känner till metoden.

EFT är i grunden enkel och kan läras efter en videokurs. Sådana finns på olika nivåer, både för terapeuter och för den som vill använda metoden för självhjälp. Även terapeuten behöver först uppleva verkan av metoden på egna problem. Därefter kan det kännas naturligt att erbjuda metoden till anhöriga och vänner för smärre problem. När terapeuten känner sig trygg med metoden är nästa steg att erbjuda den till några villiga patienter. Resultaten av de första försöken kan bli avgörande för terapeutens motivation att fortsätta utforskandet.

Forskningsproblem kring alternativa metoder  

Om de första behandlingarna lyckas får terapeuten efterhand en samling observationer och anekdotiska fall, som man försöker systematisera. Härifrån är steget fortfarande långt till en kontrollerad studie som kan visa hur verksam metoden är. Jag skulle beräkna flera år för att finna en tillräckligt stor homogen patientgrupp och planera, finansiera och genomföra en studie.

Under tiden utvecklas metoden och terapeutens kunskap om den. På Internet finns ett mycket omfattande utbildningsmaterial. Manualer av olika slag kan fritt hämtas hem. I e-postlistor och vid möten diskuteras nya aspekter och variationer. Åsikterna bryts om vilka delar av metoden som är nödvändiga eller viktiga. Att lära metodens begränsningar, möjligheter och finesser är en ständigt pågående process. Det innebär att terapeuten kritiskt tar del av informationsflödet, prövar inspirerande idéer och kanske efter hand ändrar sitt arbetssätt. Det kan bli svårt att avgöra vilken variant av metoden som konsekvent ska användas i en kontrollerad studie som kan pågå flera år.

Forskningen om meridianterapier är fortfarande (2002) väsentligen på det observerande och anekdotiska stadiet. På Internet publiceras hundratals beskrivningar av enstaka fall och behandlade grupper av patienter med gemensamma drag. Några få kontrollerade studier har gjortsoch publicerats. Medvetenheten växer också om vikten av kontrollerade studier, och fler sådana är på väg. Under tiden ökar intresset internationellt för EFT och andra meridianterapier, både som behandlingsmetoder och som redskap för mental träning och personlig utveckling.

Referenser  

1. Cho ZH m.fl: New findings of the correlation between acupoints and corresponding brain cortices using functional MRI. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 95;2670,2673, 1998, (Tillgänglig på www.pnas.org)

2. Callahan R: Thought Field Therapy: The case of Mary. Int. Electronic Journal of Traumatology  Vol 3:1, Article 5. www.fsu.edu/ ~trauma/T039.html. Information om TFT finns även på t.ex. www.tftrx.com.

3. Journal of Clinical Psychology ägnar hela oktobernumret 2001 åt TFT, med artiklar skrivna av Callahan och medarbetare vilka kritiskt kommenteras. Journal of Clinical Psychology 57 :10, 2001. (Tillgänglig på www3.interscience.wiley.com/cgi-bin/issuetoc?ID=85011050

4. Information om EFT finns bl.a. på www.emofree.com.

5. Claeson LE: Beteendeterapi -manipulation eller ökad terapeutisk effektivitet? S. 46-54 i Jacobson NO (red.): Människosyn och terapi - Nya perspektiv. Stockholm: Natur och Kultur. 1974.

6. Shapiro F, Forrest MS: EMDR - the breakthrough therapy for overcoming anxiety, stress, and trauma.. New York: Basic Books. 1997.